Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego


RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO- wersja pdf

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego:

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach, Osiedle Nad Sołą 12, 32-650 Kęty

Numer identyfikacyjny REGON

07100719400000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

spwp1@edukacja.kety.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

spwp1@edukacja.kety.pl

Telefon kontaktowy

338452549

 

Data

2021-03-03

Miejscowość

Kęty

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. MAŁOPOLSKIE

Powiat

Powiat oświęcimski

Gmina

Kęty (miasto)

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

1.  Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[X]NIE

2.  Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X]NIE

3.  Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X]NIE

4.  Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[X]TAK

5.  Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X]NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 -

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:
2
Liczba aplikacji:
0
 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url                                                                   https://bip.malopolska.pl/spwpn1wketach

ID a11y-status                                                             [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                                       2020-09-23

 

ID a11y-url                                                                   https://spwp1.edukacja.kety.pl/

ID a11y-status                                                             [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie                                       2020-09-29

 

2.  Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:
0

Liczba aplikacji:
0
 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

-

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

-

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

1.  Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny

[X]TAK

b. Kontakt korespondencyjny

[X]TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[X]NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[X]NIE

e. Przesyłanie faksów

[X]NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[X]NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[X]NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[X]NIE

2.  Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X]NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3.  Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[X]NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[X]NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[X]NIE

4.  Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[X]NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 

1.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[X]NIE

2.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[X]NIE

3.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X]NIE

4.  Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[X]NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona    4