POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA


2021-03-25

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA!

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola w terminie
od dnia 26.03.2021 r. godz. 8.00
do dnia 07.04.2021 r. godz. 16:00.

Ww. potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola rodzice dokonują elektronicznie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane (potwierdzenie winno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka zakwalifikowanego, imię i nazwisko rodzica/opiekuna dokonującego potwierdzenia woli przyjęcia, stwierdzenie zawierające potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga osobistego wstawiennictwa i złożenia w przedszkolu „papierowego” druku.

Poniżej adres poczty e-mail:

- spwp1@edukacja.kety.pl

UWAGA!

W przypadku, gdy rodzic nie wypełni ww. obowiązku w wyżej wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja
z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.